Állásajánlatok – Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

 HIRDETMÉNY

Pályázati felhívás

 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a,

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló

1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet alapján pályázatot hirdet a Komló Térségi Integrált

Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztásának betöltésére.

 

Meghirdetett munkahely, beosztás, a megbízás időtartama:

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ

7300 Komló, Kossuth L. u. 103.

Munkakör: intézményvezető

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A megbízás 2018. október 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig szól

 

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az intézmény irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körű szakmai vezetése, a törvényes intézményi működés biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az alapító okirat szerint.

 

Képesítési és egyéb feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletben meghatározott szakképzettség szakképesítés megléte
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízás csak annak adható, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

Juttatások: Az illetmények megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM, valamint a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyerekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők azt megismerhetik,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a megbízás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális területen betöltött vezetői munkakörben szerezett legalább 3 éves szakmai gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:

 • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

 

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenését követő 30. nap

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (7300 Komló, Városház tér 3.) címére. A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani.

 

További felvilágosítás kérhető:

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Plangár-Végh Edina a 06-72/584-024-es telefonszámon.

 

Komló, 2018. július 11.

 

                                                                                              Polics József s.k.

                                                                                                     elnök