KÖFOP 1.2.1. VEKOP 16/2016 Pályázat tájékoztató tábla

Hosszúhetény Községi Önkormányzat

VÍZKÁR VESZÉLYEZTETETTSÉG CSÖKKENTÉSE HOSSZÚHETÉNYBEN

Projekt tájékoztató

A projekt azonosító száma:                    TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00014

A támogatás összege:                            59 922 337 Ft

A támogatás mértéke:                            100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:   2019. június 30.

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK ISMERTETÉSE

A Hegyelő utcát és környezetét több káresemény érte a nagy intenzitású csapadékok lezúdulásából kifolyólag. Az Önkormányzat az elmúlt években saját erőforrásainak felhasználásával igen nagy erőfeszítést tett ezen károk kialakulásának megelőzésére és a keletkezett károk enyhítésére. Azonban végleges megoldás nem született. A projekt e helyzet rendezését célozza. Az elnyert támogatással a Hegyelő utca térségében lehullott csapadékvizek okozta vízkár veszélyeztetettség jelentősen csökkeni fog vízelvezetési rendszer kiépítésével. Ennek keretében a Hegyelő utcában az útpálya középvonalán a pályaszint alatt egy fedett csorga jellegű csatorna létesül, ami egyrészt képes a nagycsapadékból származó mértékadó nagyvízhozamot levezetni, másrészt, az útpályára kívülről ráfolyó, illetve az úttestre hulló csapadékvizet, hóolvadékot elnyeli a kritikus téli időszakban. Ezzel az útpályán az elsárosodás és a lefagyás miatti síkosodás lehetősége kizárt lesz. Az utca alján víznyelő műtárgy létesül az 6547. sz. országos közút alatti meglévő átereszhez csatlakozás érdekében. A kifolyási oldalon a bozóttal benőtt és stabilizálódott vízmosás jellegű árok a vizek elvezetője, mely a jelenlegi állapotában alkalmas a vizek kártétel nélküli fogadására elvezetésére. Az Önkormányzat törekszik a megfelelő vízgazdálkodásra, a vizek helyben tartására. A tervezett műszaki megoldás előnyben részesíti a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését.

A projekt keretében lakossági szemléletformáló tevékenységekre is sor kerül, melyek célja a vizekkel történő felelősségteljes gazdálkodási szemlélet elterjesztése.

 

Pályázati tájékoztató A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban című projektben

Komló város két részönkormányzata, Sikonda és Zobákpuszta településrészek és a következő települések önkormányzatai: Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász Köblény, Magyaregregy, Mánfa, Máza, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény a célterület. A bevont települések egymással határosak. A projekt alapvető célja, a vidéki térségben élő népesség identitás tudatának a formálása.

Cél a helyi hagyományok, értékek átörökítése, megismertetése a fiatal korosztály számára. További fontos cél, a vidéken élő népesség megtartása, helyben tartása, a fiatal korosztály számára alternatíva kínálása, annak érdekében, hogy a középiskola elvégzése után helyben maradjanak.

A projekt jelentősége, hogy a térség települései egy közös gondolat mentén tervezik megvalósítani a projektet, a cél a helyi kohézió erősítése, a nemzeti és a helyi identitás tudat formálása, illetve erősítése. Továbbá jelentős szerepet kap, a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, valamint hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása is.

Fontos szerepet kap a fiatal nemzedék identitás tudatának a formálása. Célunk megismertetni velük térségünk hagyományait, kulturális örökségét. Fontos, hogy ezt megtegyük, hiszen jelentős problémát jelent a térségből történő elvándorlás. A fiatalok jelentős része, ha elkerül a középiskolába, életét már a nagyobb városokban tervezi folytatni. A vidék megtartó erejének növelése fontos, az elnéptelenedés és az elvándorlás megállítása kapcsán, mely szervesen összefügg a fiatalabb korosztály identitás tudatának alakításával. A célcsoport meghatározásánál a nagyobb gyermekek, felnőttek és az idősebbek csoportját vesszük figyelembe. A helyi, térségi identitás tudat formálása során, az idősebbek segítenek a hagyományok megőrzésében, felelevenítésében, a fiatalok pedig azok, akik számára az identitás tudat átadása, illetve formálása fontos.

A középkorosztály is lényeges a projekt szempontjából, hiszen ők a fiatalok szülei, és az idősebb korosztály gyermekei. Az ő nézőpontjuk, identitásuk lényeges, hiszen a fiatalabb korosztályra jelentős hatással vannak a családi élet eseményei során. A célcsoportot közvetlen és közvetett módszerek segítségével fogjuk elérni.

A projekt keretében megvalósítandó

Önállóan támogatható tevékenységek: Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertani útmutatója alapján: Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi tevékenységek, folyamatok megvalósítása. Az adott helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása(infrastruktúrafejlesztés nélkül). A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.

Önállóan nem, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Infokommunikációs akadálymentesítés. Nyilvánosság biztosítása. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek eszközbeszerzés. Közlekedésbiztonsági programok.