Tájékoztatás az engedély nélkül létesített ásott és fúrt kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Hosszúhetény Község

Jegyzője

Hosszúhetény

Fő u. 166.

                                HIRDETMÉNY

  

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága által a napokban kiadott szakmai tájékoztató alapján a korábban engedély nélkül létesített ásott és fúrt kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásának legfontosabb szabályairól az alábbiakban tájékoztatom a T. Lakosságot.

  •  A jegyző hatáskörébe azoknak a kutaknak az engedélyezése tartozik, amelyekből éves szinten maximálisan 500 m3 vizet lehet kitermeli, illetve a tulajdonos ekkora mennyiségű vizet vesz ki a kútjából. Az 500 m3/év mennyiséget meghaladó vízkivételezés esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Igazgatósága az engedélyező hatóság.
  • A korábban engedély nélkül létesült kutak további fenntartásához és használatához ún. vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni a települési jegyzőtől. A kérelem nyomtatványt a 41/2017. BM rendelet 2. számú melléklete alapján leszerkesztettük.  Igényelni személyesen vagy postai úton lehet a Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatalban. Ezenkívül az önkormányzat honlapjára is feltöltjük a formanyomtatványt.
  • A kérelem beadási határideje: 2018. december 31. Ez az időpont még változhat. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a Kormány törvénymódosítási javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé.  Amennyiben a képviselők elfogadják a módosító javaslatot, úgy a bírság kiszabásától 2020. december 31-ig eltekintenek az illetékes hatóságok. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a bejelentési határidő kitolódik utóbbi határideig.
  • A benyújtott kérelmekre 3.000 Ft értékű illetékbélyeget kell leróni.
  • A kérelemhez a formanyomtatványon feltüntetett dokumentációkat is csatolni kell!
  • Felhívom a kúttulajdonosok figyelmét arra, hogy az ásott kutak engedélyezése során vizsgálni kell azt is, hogy a kútba nem került-e bevezetésre csapadék vagy szennyvíz. Mindkettő súlyos szabálysértés, amelyet az illetékes vízvédelmi hatóság (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság) felé jelezni kell. A vízvédelmi hatóság a 219/2004. Kormányrendelet 19.§-a alapján a földtani közeg, felszín alatti víz terhelésére, minőségének veszélyeztetésére, szennyezésére, károsítására vonatkozó, birtokába került információkat kivizsgálja a hatósági intézkedés igényének megállapítása és a hatósági eljárás megalapozása érdekében.
  • Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény kielégítése céljára használják a kút a 147/2010. Kormányrendelet szerint saját célú ivóvízműnek minősül. Új saját célú ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a közműves ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. A meglévő ivóvízmű az üzemeltetési engedély lejártát követően házi vízellátás céljára (nem ivóvíz) engedélyezhető.  Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos!
  • A kiadott vízjogi engedélyekről (fennmaradási engedélyekről is ) a jegyző nyilvántartást vezet és évente egy alkalommal megküldi az illetékes vízügyi igazgatóságnak.
  • Végezetül néhány tévhitről is szólnék.   A Belügyminisztérium hivatalos tájékoztatása szerint a vízhasználónak 500 m3 – t meg nem haladó vízmennyiség esetén nem kell vízkészlet járulékot fizetni vagy adót.  A Belügyminisztérium jövőbeni tervei között nem szerepel a kutak, illetve tulajdonosaik megadóztatása.

41/2017. (XII.29.) BM. rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatvány

Hosszúhetény,  2018. november 23.

  dr. Orbán László sk.

                                                                                                                                   jegyző