Tájékoztatás óvodai beiratkozás időpontjáról

Óvodai beiratkozás!

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. április 29 30.

7:30 – 15:30-ig óvodai beíratás lesz a Zengő Óvodában a 2019/2020-as tanévre.

 

  • Óvodaköteles az a gyermek, aki az adott év augusztus 31. napjáig ( augusztus 31.) a harmadik életévét betölti, így a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
  • A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

          A kérelmet 2019. 04. 28-ig nyújthatja be a jegyzőnek.

  •  Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét (2020. augusztus 31-ig) a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a felvételi körzetben található hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
  • A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2019. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Hosszúhetény Község Jegyzőjét.

Szükséges iratok

a gyermek: – születési anyakönyvi kivonata

– TAJ kártya

– lakcímkártya

– gyermek személyi igazolványa, ha van

  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,

vagy ha a tartózkodási cím nem szerepel a lakcímkártyán, akkor védőnői igazolás szükséges az életvitelszerű hosszúhetényi lakcímen való tartózkodási helyről

Elérhetőség: 72/785-083 v. 30/447 4855

                                                                                                                Czentner Györgyné  sk.

                                                                                                                  óvodavezető